Statuten

concept 31 oktober 2011 Zaaknummer: 1085118

STATUTENWIJZIGING

Heden,

tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr. Arend Jan Kolhoff, notaris te Amstelveen:

De comparant verklaarde:

- dat de algemene ledenvergadering van de te Amstelveen gevestigde vereniging: Bewonersraad Woongroep Holland op _ tweeduizend elf heeft besloten tot wijziging van de statuten van de vereniging, van welk besluit blijkt uit de notulen, welke aan deze akte worden gehecht.

- dat de statuten van de vereniging laatstelijk zijn gewijzigd bij akte van statutenwijziging op een december tweeduizend negen voor mij, notaris, verleden;

- dat de statuten sindsdien niet meer zijn gewijzigd;

- dat hij, comparant, door gemelde vergadering is gemachtigd om de betreffende akte van statutenwijziging te doen passeren.

Op grond van het vorenstaande verklaarde de comparant bij deze de statuten van de vereniging gedeeltelijk te wijzigen als volgt:

Artikel 1 luidt voortaan als volgt:

1. De vereniging draagt de naam: Bewonersraad Amstelveen.

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amstelveen Artikel 2 luidt voortaan als volgt:

Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van huurders van woningen en andere huurobjecten van de Woningstichting Eigen Haard of haar rechtsopvolger(s), hierna te noemen verhuurder, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De vereniging richt zich daarbij in het bijzonder op de belangenbehartiging van de In Amstelveen woonachtige huurders.

Artikel 4, lid 2 luidt voortaan als volgt:

2. Leden zijn:

a. De door de verhuurder als zodanig erkende vertegenwoordigingen van de bij de doelstelling genoemde huurder voor zover die vertegenwoordigingen zich schriftelijk bij het bestuur van deze vereniging hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten.

b. Iedere huurder die een woning of een ander huurobject huurt van de verhuurder, die zich schriftelijk als lid bij het bestuur van de vereniging heeft aangemeld en door het bestuur is toegelaten.


3. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring van lidmaatschap.## Artikel 7, lid 1 luidt voortaan als volgt:

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie en ten hoogste elf natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.

Artikel 7, lid 5 luidt voortaan als volgt:

5. Bestuur worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt ten deze verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen waarin de verkiezing van Bestuur aan de orde is.

De Bestuur treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is driemaal onmiddellijk hernoembaar. De algemene vergadering kan, in het algemeen belang van de vereniging, van deze termijn afwijken.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amstelveen op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. Nadat de inhoud van deze akte - en het geven van een toelichting op de inhoud - zakelijk aan de comparant is opgegeven, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.