Visie

De wereld om ons heen verandert in ras tempo en de doorstroming op de huizenmarkt blijft nog wel wat stroperig.
Invloeden daarop van buitenaf:

 1. kabinetsbeleid
 2. wetgeving (Europees en nationaal)
 3. prestatieafspraken
 4. regionale woonvisie
 5. afspraken tussen Woonbond / Aedes / Ministerie (huursombenadering)
Ook op lokaal niveau zal er in de huizenmarkt (en met name in de huurmarkt) de nodige inspanning geleverd moeten worden om een gezond huurdersklimaat te behouden. Doelgroepen van de Bewonersraad Amstelveen:
Nadat Brussel heeft aangegeven dat sociale huurwoningen alleen nog mogen worden verhuurd aan huishoudens met een inkomen van € 34.678,= zijn er een drietal huurdersgroepen te onderscheiden.
 1. Huurders met een inkomen onder de sociale huurgrens van € 34.678,= hebben recht op een huurwoning met een max huurprijs van € 710,=
 2. Huurders met een inkomen ≥ € 34.678,= maar ≤ € 50.000,= Deze huurders zouden in aanmerking komen voor woningen met een middeldure huur (€ 712,= / € 850,= met een max van € 1000,=)
 3. Huurders met een inkomen ≥ € 50.000, die in de vrije sector moeten huren.
De Bewonersraad Amstelveen richt zich vooral op de huurders in het sociale en het middensegment. Stakeholders: Omdat we niet alleen op de wereld zijn zullen we een goede relatie moeten opbouwen met onze stakeholders.
Op lokaal niveau onderkennen we de volgende stakeholders:
 1. De leden van onze vereniging (Bewonerscommissies en individuele leden)
 2. Eigen Haard (Manager Woonservice)
 3. Gemeente Amstelveen
 4. (toekomstige) Verenigingen van Eigenaars, waarin Eigen Haard participeert
Verder zijn de volgende stakeholders op centraal niveau van belang:
 1. Stichting Alert
 2. Eigen Haard centrale directie (met name directeur wonen)
 3. Overige huurdersorganisaties binnen het werkgebied van Eigen Haard
 4. Amsterdams Steunpunt Wonen
 5. Woonbond
Aandachtsgebieden Op dit moment onderscheiden we 3 aandachtsgebieden, met daaronder de nu voorgenomen activiteiten: a. Bewonerscommissies
 1. BC’s raadplegen bij adviesaanvragen/lokale kwesties d.m.v. internet/e-mail, is nu mogelijk en wordt verder uitgerold.
 2. Via een enquête willen we een daarvoor in aanmerking komend onderwerp verder uitdiepen, waarbij de uitkomsten van de enquête leidraad zullen zijn voor de stellingname en inzet van de bewonersraad.
 3. Bij renovatieprojecten in kader van de prestatieafspraken, willen we de Bewonerscommissies ondersteunen en bijstaan indien nodig.
b. Eigen Haard Bewaken van de nakoming van:
 1. toezeggingen: t.a.v. matiging huurverhoging/liberalisatie/verkoop
 2. afspraken prestatieafspraken 2016 / 2017
 3. Ondernemingsstrategie Eigen Haard
 4. Huursom benadering via Alert
c. Alert In 2017 zal de Bewonersraad ook weer goed vertegenwoordigd zijn in Huurdersfederatie Alert.
In het Algemeen Bestuur zitten Hennie van Rijn en Henk Duursma als vertegenwoordigers. Zij zitten echter ook in het Dagelijks Bestuur, Hennie als voorzitter en Henk als penningmeester.
In 2017 zal Alert verder gaan met het intensiveren van de betrokkenheid bij de beleidsvorming van Eigen Haard.
Voor de huurverhoging 2017 gebeurt dit al doordat vroegtijdig, in december 2016, overleg is over de wensen van de huurdersverenigingen en de mogelijkheden die Eigen Haard ziet.
Een werkgroep Financiën, waar Henk aan deelneemt, verdiept zich in de financiële ruimte van Eigen Haard voor nieuwbouw, het verbeteren van de woningen en eventueel matigen van de huurverhoging.
Een complexe materie, waarin zij worden getraind door de Woonbond. Een ander aspect is de organisatie van de aangesloten huurdersverenigingen en de betrokkenheid van hun achterban.
Er zijn lokaal grote verschillen in de omvang van het bestuur van de lokale verenigingen en het contact dat zij met hun achterban hebben. Amstelveen heeft een hoge organisatie graad in bewonerscommissies, die aangesloten zijn bij de Bewonersraad en die naar de algemene leden vergaderingen komen.
Ook heeft een groot aantal individuele huurders aangegeven de Nieuwsbrief digitaal te willen ontvangen en zo op de hoogte te blijven.
Die betrokkenheid is er echter niet overal binnen de regio.
Het voornemen van bestuur Alert is om in 2017 door een externe adviseur te laten onderzoeken wat de beste manier van organiseren is en hoe de achterban in de verschillende gemeentes kan worden betrokken bij beleidsvoornemens van Eigen Haard.
Ook moet worden bekeken of de werkdruk voor de Bestuur van Alert kan worden vermindert.
Door de vele wijzigingen in wet- en regelgeving en doordat huurdersverenigingen steeds meer bij beleid worden betrokken wordt er veel kennis en inzet van Bestuur gevraagd.
Voor een aantal Bestuur wordt dit teveel. Landelijk beleid: De gevolgen van zowel de nieuwe woningwet als het nieuwe woonwaarderingsstelsel.
Hier zullen de komende tijd zeker veel vragen over worden gesteld. (bijv. hoe kom ik aan de WOZ-beschikking van mijn woning). Onbekend is nog wat dit voor de huurverhoging van 2017 betekent.