MENU

Nieuws

Meer voorrang Amstelveners huurwoning in eigen gemeente

Gemeente Amstelveen heeft van de Rijksoverheid iets meer ruimte gekregen om Amstelveners aan een huurwoning in de eigen gemeente te helpen. Amstelveen mag sinds kort bij 30 procent van de huisvestigingsvergunningen voorrang geven aan woningzoekenden die economisch of maatschappelijk aan Amstelveen gebonden zijn. Tot voor kort was dit 25 procent.
Amstelveen had samen met veertien andere gemeenten uit de regio een verzoek gedaan bij het Rijk tot verruiming van de zogenoemde eigen beleidsruimte. Het verzoek is gehonoreerd en nu vastgelegd in de crisis- en herstelwet.

'Een mooi resultaat, zegt wethouder Rob Ellermeijer'(wonen, VVD). 'Dit is de maximale beleidsruimte die we kunnen behalen. We hebben nu meer mogelijkheden voor de Amstelveense woningzoekende zoals we ook hebben opgenomen in onze Woonagenda 2020-2023.

Met de beleidsruimte kunnen afspraken worden gemaakt met woningcorporaties om woningen via woningnet bij voorkeur toe te wijzen aan Amstelveners. “In totaal gaat het om meer dan twintig huurwoningen extra waar Amstelveners nu voorrang hebben.”  

Op dit moment wordt lokale voorrang met name nog gebruikt voor voor Amstelveners in bepaalde complexen. Ook loopt het project Maatwerk Wonen voor 28- tot 34-jarige woningzoekenden. eveneens is er voorrang voor leraren en zorgpersoneel en geldt een 5 procent maatwerkregeling voor woningcorporaties. Ook het project Van Groot naar Beter loopt nog

De verhoging van het percentage van 25 naar 30 procent is een experiment dat loopt tot 1 januari 2025. Het experiment is gestart op verzoek van de gemeenten in de regio Amstelland-Meerlanden, Amsterdam, Zaanstreek-Waterland en geldt ook alleen in deze gemeenten. Het is bedoeld om de schaarste in de markt beter aan te kunnen pakken.

Bron: Amstelveenz.

Huren in 2021 niet verhoogd.

10-04-2021

Het maximale huurverhogingspercentage wordt voor 2021 op 0% gezet in de gereguleerde huursector. Voor huurders die een sociale woning huren betekent dit dat zij geen jaarlijkse huurverhoging krijgen, ook geen inkomensafhankelijke huurverhoging. Gemiddeld scheelt dit een huurder rond de zes euro per maand.

Voor meer informatie klik hier

Bewonersraad in gesprek met gemeente en Eigen Haard

Op 22 maart 2021 is de bewonersraad op gesprek geweest bij de gemeente. Aldaar heeft de bewonersraad een gesprek gehad met wethouder Ellermeijer. Tijdens dit gesprek heeft de bewonersraad haar zorgen geuit over een tweetal zaken:

Huurders met problemen
Huurders voelen zich niet gehoord en worden van het kastje naar de muur gestuurd met hun problemen.

Bewonersraad wordt onvoldoende serieus genomen door Eigen Haard
De bewonersraad voelt zich momenteel onvoldoende serieus genomen door Eigen Haard.

Uitkomsten gesprek
In gezamenlijk overleg is besloten Eigen Haard aan te schrijven en er op aan te dringen dat Eigen Haard haar verantwoordelijkheid in deze neemt. Ook dringen bewonersraad en gemeente er bij Eigen Haard op aan om proactief te reageren op vragen en verzoeken van zowel bewonersraad, bewonerscommissies als individuele leden.

Nieuwe afspraken met Eigen Haard

De gemeente heeft voor de periode 2021 - 2024 nieuwe afspraken gemaakt met woningcorporatie Eigen Haard. In deze zogenoemde prestatieafspraken staat onder meer dat kansen voor Amstelveense jongeren en starters worden vergroot en dat er blijvend aandacht is voor kwaliteitsverbetering van woningen en goede communicatie met huurders. 

De besprekingen die de gemeente, Eigen Haard en de Bewonersraad Amstelveen hebben gevoerd om te komen tot de prestatieafspraken hebben geresulteerd in een aantal speerpunten voor de komende jaren.

Meer en beter passende woningvoorraad.
Wat betreft de passende woningvoorraad is afgesproken dat conform de Woonagenda de sociale voorraad gelijk blijft en het aanbod in het middensegment gaat groeien. Doorstroming krijgt een extra impuls, vooral gericht op ouderen die nu niet meer passend wonen. Het aanbod voor kwetsbare inwoners wordt vergroot en er zijn voorrangsregelingen voor specifieke doelgroepen, zoals jongeren, onderwijzers en zorgmedewerkers.

Toekomstbestendige woningvoorraad
Wat betreft toekomstbestendigheid is afgesproken dat woningen sneller worden verduurzaamd om milieu, woongenot en betaalbaarheid voor de huurder te verbeteren. Problemen met tocht, vocht en schimmel krijgen prioriteit.

Korte termijn
De gemeente en Eigen Haard gaan het eerste halfjaar van 2021 in gesprek met grondeigenaren in de Legmeer over de bouw van sociale huurwoningen. Ook wordt er in het eerste halfjaar besloten wat er gaat gebeuren met het appartementencomplex aan de Smeenklaan. Bekeken wordt of de woningen worden gerenoveerd of opnieuw worden gebouwd.
Voor de periode 2021 - 2022 hebben partijen de intentie om elf grondgebonden huurwoningen in het middensegment te realiseren aan de Appellaan-Notenlaan. Aan de Lindenlaan wordt ingezet op stedelijke vernieuwing en kwaliteitsverbetering van woningen.
Eigen Haard biedt – in twee complexen waar al woningen zijn verkocht – woningen te koop aan, aan zittende huurders en (bij mutatie) aan huurders die een sociale huurwoning achterlaten.

Woonagenda
De afspraken met de woningcorporatie en de Bewonersraad Amstelveen sluiten aan op de Woonagenda van de gemeente waarin het woonbeleid voor de komende jaren is vastgelegd.

Klik hier voor de Woonagenda

Schrik om moeder en zoontje in Amstelveense schimmelwoning: 'Direct herhuisvesten'
Amstelveen 15 maart 2021

Wethouder Rob Ellermeijer (VVD) is dermate geschrokken van de staat van een huurwoning aan de Rembrandtweg waar een vrouw en haar zoontje al jaren in vocht en schimmel blijken te wonen, dat de gemeente direct een dringend verzoek heeft ingediend bij Eigen Haard voor herhuisvesting.  

Afgelopen vrijdag werd, op initiatief van burgerraadslid Gonnie van Rietschoten van de lokale politieke partij Actief voor Amstelveen (AVA), een bezoek gebracht aan de schimmelwoning en er kon maar 1 conclusie worden getrokken: 'Deze mevrouw woont samen met haar zoontje al jaren in een woning met vocht en schimmel, en moet per direct een andere woning krijgen’, meldt wethouder Ellermeijer in een persbericht nadat hij de schimmelwoning met eigen ogen aanschouwde.

Geen gezond leefklimaat

Bij het bezoek, waarbij naast wethouder Ellermeijer en burgerraadslid Van Rietschoten ook de Bewonersraad Amstelveen aanwezig was, werd al snel vastgesteld dat als gevolg van vocht en schimmel al jaren geen gezond leefklimaat heerst in de woning. Van Rietschoten zegt geschrokken te zijn van wat werd aangetroffen. De hele woning bleek namelijk onder de schimmel en vocht te zitten en als het hard regent komt het water er naar binnen.

Verder lezen klik hier.

Prestatieafspraken

Op 5  maart 2021 hebben de Gemeente Amstelveen, Eigen Haard en de Bewonersraad Amstelveen de prestatieafspraken voor de jaren 2021 - 2024 getekend.
De partijen hebben in tripartite verband meerjarige afspraken gemaakt die aansluiten op de duur van het vastgestelde gemeentelijke woonbeleid. De gemeente Amstelveen heeft een Woonagenda opgesteld voor de periode 2020-2023 en Eigen Haard heeft daar na afstemming met Bewonersraad 30 juni 2020 een bod op uitgebracht. Op basis van de gemeentelijke Woonagenda, het bod van Eigen Haard en de inbreng vanuit de Bewonersraad zijn de prestatieafspraken opgesteld. 

Klik hier om de prestatieafspraken te downloaden

Nieuwe woonwaarderingsstelsel is bekend.

De minister heeft een circulaire rondgestuurd, waarin het nieuwe woonwaarderingsstelsel is vastgelegd.
De WOZ-waarde bepaalt nu ook een aantal punten. Het "mooie" is dat de schaarstepunten verdwijnen. Maar ja of de huurder in de grote steden met een hoge WOZ-waarde er wat mee opschieten?
Ingangsdatum is 1 juli 2021
Via onderstaande link komt u direct bij de circulaire.
Woonwaardering 2021

Brief Eigen Haard (vervolg)

Naar aanleiding van onze brief is er een indringend overleg geweest.
Waarin op tal van punten beterschap is beloofd. Tot nu merken we daar nog niet veel van en blijven we de zaak kritisch volgen.
Mocht er binnen afzienbare tijd geen verbetering optreden dan zullen we wederom een brief sturen, maar dan direct met een afschrift naar de RvC en de gemeente.

Brief naar Eigen Haard

In verband met de vele klachten over het functioneren van Eigen Haard is de Bewonersraad het gesprek aangegaan met de directie van Eigen Haard.
De fusie tussen Woongroep Holland en Eigen Haard heeft toch voor meer problemen, met name op computersysteemgebied, gezorgd dan aanvankelijk was verwacht.
Zodra er nieuws te melden is komen wij er hier op terug.

Bewonersraad op facebook

Vlak na de kerst is onze facebookpagina de lucht in gegaan. Via dit medium proberen we om dichter bij de huurders te komen.
Wordt daarom fan van ons via facebook.
www.facebook.com/BewonersraadAmstelveen.

Bewonersraad en Eigen Haard stellen opzeggen Samenwerkingsovereenkomst uit tot 1 april 2013

Na overleg is besloten om de punten waar de Bewonersraad Amstelveen aan hecht in te brengen in de evaluatie van de Samenwerkingsovereenkomst tussen Alert en Eigen Haard is besloten om de Samenwerkingsovereenkomst tussen Bewonersraad Amstelveen en oud Woongroep Holland voort te laten bestaan tot eind maart 2013.
Begin maart zal een tussenstand worden opgemaakt om te kijken hoe het staat met de evaluatie van de Samenwerkingsovereenkomst van Alert en Eigen Haard.

Bewonersraad niet akkoord met eenzijdig opzeggen Samenwerkingsovereenkomst

Eind augustus kreeg de Bewonersraad een brief van Eigen Haard, waarin de Samenwerkingsovereenkomst, die in 2010 was afgesloten met Woongroep Holland, eenzijdig werd opgezegd. Dit was duidelijk in tegenspraak met de afspraken die gemaakt waren in het fusieconvenant.
Hierin was duidelijk afgesproken dat de Samenwerkingsovereenkomst eerst na onderling overleg zou kunnen worden beëindigd.
De Bewonersraad heeft dan ook samen met onze buren Onder Dak en Euro-parel bezwaar tegen het besluit aangetekend.
Met als resultaat dat binnenkort overleg wordt gevoerd over dit onderwerp.

Bewonersraad Amstelveen sluit overeenkomst met Stichting Alert

Eind mei heeft de Bewonersraad Amstelveen een aansluitingsovereenkomst gesloten met Stichting Huurdersfederatie Alert (de koepel van huurdersorganisaties die huurders van Eigen haard vertegenwoordigen).
In deze overeenkomst zijn een aantal uitgangspunten gedefinieerd, waaraan beide partijen in de komende tijd gaan werken om een grotere betrokkenheid van de huurdersorganisaties met de federatie te bewerkstelligen.
Alert doet feitelijk wat bij Woongroep Holland de Beleidsraad deed. De Beleidsraad was echter een samenwerkingsverband zonder wettelijke titel en bestond uit afgevaardigden van de drie huurdersorganisaties in Amstelveen en Uithoorn.
Namens de Bewonersraad hebben twee bestuursleden zitting in het bestuur van Alert.
 

© Copyright 2021 by Bewonersraad Amstelveen.

Alle Rechten Voorbehouden.
03944