MENU

Huishoudelijk-reglement

Algemene bepalingen.

Art.1. Een van de grondslagen van de belangenbehartiging vormt de door Woongroep Holland en de bewonerskoepels ondertekende samenwerkingsovereenkomst.

Bestuur.

Art.2. Bestuursleden kunnen individuele huurders of leden van een bewonerscommissie zijn, op voorwaarde dat zij lid van de vereniging zijn.

Art.2. In het bestuur mogen maximaal twee personen van eenzelfde bewonerscommissie zitting hebben.

Art.3. Het dagelijks bestuur te weten: de voorzitter, secretaris en de penningmeester wordt gevormd door individuele leden en/of leden van drie verschillende commissies.

Art.4. Het dagelijks bestuur is belast met de afwikkeling van de lopende zaken van de vereniging , het voorbereiden en organiseren van de bestuursvergaderingen en het uitvoeren van de bestuursbesluiten, tenzij het bestuur de uitvoering aan andere leden van het bestuur heeft opgedragen.

Art.5. De bestuursleden treden af volgens rooster. In het rooster wordt ondermeer geregeld dat de voorzitter, penningmeester en secretaris niet gelijkertijd aftreden.

Art.6 Het bestuur vergadert minimaal zes keer per jaar.

Algemene Ledenvergadering.

Art.7. De Algemene Ledenvergadering, waarin het bestuur rekening en verantwoording aflegt over het afgelopen boekjaar, wordt zo mogelijk gehouden in de maand mei. De balans en de staat van baten en lasten zullen worden voorzien van een verklaring van een accountant.

Art.8. De Algemene Ledenvergadering ter vaststelling van de begroting en het te voeren beleid voor het komende jaar wordt, indien mogelijk, gehouden in de maand november.

Art.9. In de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering wordt aangegeven welke bestuursleden volgens rooster aan de beurt zijn om af te treden.

Stemverhoudingen.

Art.10. Iedere lid heeft één stem in de Algemene Ledenvergadering.

Art.11. De stem van een bewonerscommissie vertegenwoordigt het aantal stemmen van de huurders die zij vertegenwoordigen.

Oproeping Algemene Ledenvergadering door leden.

Art.12. Indien door de leden gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid in art.14 lid 2 van de statuten wordt de oproep voor de Algemene Ledenvergadering, indien nodig, gedaan in het Amstelveens Nieuwsblad en het dagblad De Telegraaf.

 

© Copyright 2024 by Bewonersraad Amstelveen.

Alle Rechten Voorbehouden.
43981