MENU

Statuten

Doorlopende tekst van de statuten van Bewonersraad Amstelveen (voorheen: Bewonersraad Woongroep Holland) na statutenwijziging verleden op 28 maart 2012 voor notaris mr. A.J. Kolhoff te Amstelveen

Naam en Zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Bewonersraad Amstelveen.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Amstelveen.

Doel

Artikel 2

Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van huurders van woningen en andere huurobjecten van de Woningstichting Eigen Haard of haar rechtsopvolger(s), hierna te noemen verhuurder, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De vereniging richt zich daarbij in het bijzonder op de belangenbehartiging van de In Amstelveen woonachtige huurders.

Duur.

Artikel 3

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Lidmaatschap

Artikel 4

De vereniging kent leden.
Leden zijn:

De door de verhuurder als zodanig erkende vertegenwoordigingen van de bij de doelstelling genoemde huurder voor zover die vertegenwoordigingen zich schriftelijk bij het bestuur van deze vereniging hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten.
Iedere huurder die een woning of een ander huurobject huurt van de verhuurder, die zich schriftelijk als lid bij het bestuur van de vereniging heeft aangemeld en door het bestuur is toegelaten.
Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring van lidmaatschap.

Artikel 5

Het lidmaatschap eindigt:
door opzegging door het lid;
door opzegging door de vereniging;

c.   door ontzetting;

d.   door opheffing van erkende vertegenwoordiging.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid, geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar

Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd:

indien redelijkerwijs van het lid niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij. het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);
binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen        het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:

wanneer een lid na daartoe bij herhaling, schriftelijk te zijn aangemaand op een november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan,
wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.

De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.

Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken
   wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van
   de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke
   wijze benadeelt. Zij geschiedt door de algemene ledenvergadering al
   dan niet op voordracht van het bestuur. Van de voordracht tot
   ontzetting wordt het lid zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis
   gesteld. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft
   de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij 
   het bestuur anders beslist.

Geldmiddelen

Artikel 6

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

De contractuele bijdrage (n);
Contributie van de leden;
Eventuele subsidies, donaties en schenkingen.
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Bestuur

Artikel 7

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie en ten 
hoogste elf natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging.

De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen 
drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt ten deze verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen waarin de verkiezing van bestuursleden aan de orde is.

De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is driemaal onmiddellijk hernoembaar. De algemene vergadering kan, in het algemeen belang van de vereniging, van deze termijn afwijken.

Indien het aantal bestuursleden beneden het in 1id 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen

waarin de voorziening in de vacature(s} aan de orde komt.

Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 10 tot en met 13 zoveel mogelijk van toepassing

Bevoegdheden Bestuur

Artikel 8

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 9

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

Algemene ledenvergaderingen

Artikel 10

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

Artikel 11

Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet zijn geschorst alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem.

Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee leden als gevolmachtigde optreden.

Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij

verkiezing van personen, dan beslist het lot: Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen. kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 12

De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een der overige bestuursleden.

Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit,

voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon

Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend

Artikel 13

Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over.

Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden;

ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.

Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant

als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.

Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 14

Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is,
Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek . Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste één, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veelgelezen dagblad, alsmede in een huis aan huis verspreid nieuwsblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Statutenwijziging

Artikel 15

Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering; waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering

ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden

ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd
gehouden.

Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de   uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken doch tenminste twee weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
De statutenwijziging treedt eerst in werking na dat daar van een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene leden vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

Ontbinding en vereffening

Artikel 16

Het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
De vereffening geschiedt door het bestuur.
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.

In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen

Artikel 17

De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
Op besluiten tot vaststelling en tot van een reglement is het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

 

 

Statuten Bewonersraad Amstelveen.docx
 

© Copyright 2024 by Bewonersraad Amstelveen.

Alle Rechten Voorbehouden.
38953