MENU

Visie

De wereld om ons heen verandert in ras tempo, maar dat kunnen we niet zeggen van de huizenmarkt. Hier stagneert de bouw en de doorstroming enorm. 

Er is een grote krapte op de Nederlandse woningmarkt, daar is geen discussie over. Vooral starters en mensen met een middeninkomen vinden maar moeilijk een passende woning. Een betere doorstroming kan hiervoor een oplossing zijn. Alleenstaande of stellen die geen thuiswonende kinderen meer hebben en senioren wonnen vaak te ruim. Zij blijven in het huis wonen waar ze met het gezin ook woonde. Als voor deze groep passende woonruimte geboden kan worden dan ontstaat er woonruimte voor jongere woningzoekende. Het probleem hierbij is wel dat de groep 55/60 jarige die te ruim woont vaak lagere woonlasten heeft. Zij hebben hun woning geheel of gedeeltelijk afgelost of betalen een relatief lage huur.

Lage woonlasten zijn overigens niet de enige reden waarom doorstroming op de woningmarkt stagneert. 

Invloeden daarop van buitenaf zijn:
kabinetsbeleid
wetgeving (Europees en nationaal)
prestatieafspraken
regionale woonvisie
afspraken tussen Woonbond / Aedes / Ministerie 
passend toewijzen
Ook op lokaal niveau zal er in de huizenmarkt (en met name in de huurmarkt) de nodige inspanning geleverd moeten worden om een gezond huurders klimaat te behouden.
Doelgroepen van de Bewonersraad Amstelveen:
De overheid heeft in 2016 een maximaal jaarinkomen ingesteld om voor een sociale huurwoning in aanmerking te kunnen komen. Dit bedrag wordt, net zoals de maximale netto huurprijs, ieder jaar aangepast.
Per 1 januari 2021 is de maximale netto huurprijs voor een sociale huurwoning € 752,33. Het maximale jaarinkomen waarmee een sociale huurwoning kan worden verkregen is vastgesteld op € 40.024.
De inkomensgrens voor de zogeheten midden inkomens stijgt per 1 januari 2021 van € 43.574 naar € 44.655. Met een inkomen tot maximaal € 51,198 ( het zogeheten middeninkomen) kan men in aanmerking komen voor een klein deel van de sociale huurwoningen.
Als het huishoudinkomen onder de huurtoeslaggrens ligt mag de kale huur van de woning niet hoger zijn dan € 633,25 (1 en 2  persoonshuishoudens) of €678,66 (3 of meer persoonshuishoudens).
In onderstaande tabel staat precies wat van toepassing is bij passend toewijzen:

HuishoudenHuishoudinkomenMaximale huur
1 persoonminder dan € 23.725U kunt alleen reageren op woningen met een kale huurprijs onder de € 633,25
1 persoontussen € 23.725 - € 40.024U kunt op alle woningen reageren
2 personenminder dan € 32.200U kunt alleen reageren op woningen met een kale huurprijs onder de € 633,25
2 personentussen € 32.200 - € 40.024U kunt op alle woningen reageren
3 of meer personenminder dan € 32.200U kunt alleen reageren op woningen met een kale huurprijs onder de € 678,66
3 of meer personentussen € 32.200 - € 40.024U kunt op alle woningen reageren

Bewonersraad Amstelveen richt zich vooral op de huurders in het sociale en het middensegment. 
Stakeholders
Omdat we niet alleen op de wereld zijn zullen we een goede relatie moeten opbouwen met onze stakeholders.
Op lokaal niveau onderkennen we de volgende stakeholders:
De leden van onze vereniging (Bewonerscommissies en individuele leden)
Eigen Haard (Manager Woonservice)
Gemeente Amstelveen
(toekomstige) Verenigingen van Eigenaars, waarin Eigen Haard participeert
Verder zijn de volgende stakeholders op centraal niveau van belang:
Stichting Alert
Eigen Haard centrale directie (met name directeur wonen)
Overige huurdersorganisaties binnen het werkgebied van Eigen Haard
Amsterdams Steunpunt Wonen
Woonbond


Aandachtsgebieden:
Op dit moment onderscheiden we 3 aandachtsgebieden, met daaronder de nu voorgenomen activiteiten: 
a. Bewonerscommissies
BC's raadplegen bij adviesaanvragen/lokale kwesties d.m.v. internet/e-mail, is nu mogelijk en wordt verder uitgerold.
Via een enquête willen we een daarvoor in aanmerking komend onderwerp verder uitdiepen, waarbij de uitkomsten van de enquête leidraad zullen zijn voor de stellingname en inzet van de bewonersraad.
Bij SAVE- en renovatieprojecten in kader van de prestatieafspraken, willen we de Bewonerscommissies ondersteunen en bijstaan.
Eventueel advies geven over servicekosten aan BC's.
b. Eigen Haard Bewaken van de nakoming van:
toezeggingen: t.a.v. matiging huurverhoging/liberalisatie/verkoop
afspraken prestatieafspraken 2021 / 2024
Ondernemingsstrategie Eigen Haard
Huursom benadering via Alert
c. Alert In 2021 zal de Bewonersraad ook weer vertegenwoordigd zijn in Huurdersfederatie Alert.
In het Algemeen Bestuur zaten Hennie van Rijn en Henk Duursma als vertegenwoordigers. Sinds 2020 heeft Cor Spinhoven, voorzitter van de BRA, hen opgevolgd in het bestuur van Alert.
In 2021 zal Alert verder gaan met het intensiveren van de betrokkenheid bij de beleidsvorming van Eigen Haard.
Voor de huurverhoging 2022 gebeurt dit al vroegtijdig, omdat er overleg is over de wensen van de huurdersverenigingen en de mogelijkheden die Eigen Haard ziet.
De werkgroep Financiën, verdiept zich in de financiële ruimte van Eigen Haard voor nieuwbouw, het verbeteren van de woningen en eventueel matigen van de huurverhoging.
Een complexe materie, waarin zij zijn getraind door de Woonbond. 
Een ander aspect is de organisatie van de aangesloten huurdersverenigingen en de betrokkenheid van hun achterban.
Er zijn lokaal grote verschillen in de omvang van het bestuur van de lokale verenigingen en het contact dat zij met hun achterban hebben. Amstelveen heeft een hoge organisatie graad in bewonerscommissies, die aangesloten zijn bij de Bewonersraad en die naar de algemene leden vergaderingen komen. Daarnaast zijn nog een aantal individuele leden aangesloten.
Ook heeft een groot aantal individuele huurders aangegeven de Nieuwsbrief digitaal te willen ontvangen en zo op de hoogte te blijven van de werkzaamheden van de Bewonersraad.
Die betrokkenheid is er echter niet overal binnen de regio.
Door de vele wijzigingen in wet- en regelgeving en doordat huurdersverenigingen steeds meer bij beleid worden betrokken wordt er veel kennis en inzet van de bestuurders gevraagd. Voor een aantal bestuurders wordt dit teveel en daarom zal het bestuur in 2021 dan ook worden vergroot. 
Landelijk beleid:
De gevolgen van zowel de nieuwe woningwet en het nieuwe woonwaarderingsstelsel per 1 januari 2021, (dit woonwaarderingsstelsel heet ook wel de puntentelling) zal zijn dat hier de komende tijd zeker veel vragen over zullen worden gesteld. 
 

© Copyright 2024 by Bewonersraad Amstelveen.

Alle Rechten Voorbehouden.
42010